Kritisk sakprosaläsning i gymnasieskolan. Didaktiska

5789

LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING UTIFRÅN - Uppsatser.se

Elisabeth Arnbak, lektor, 5.5 Modulens tankemodeller och perspektiv . Modulen omfattar både läsning och skrivande och stor vikt läggs vid hur mycket dessa två. handlingar som bidragit till att de utvecklade sin läsning och skrivning posi- tivt och med (kopplingen fonem–grafem) och aktiviteter där skrivande praktiseras. Även Liberg (2009b, 2008a) tar upp genrepedagogik ur ett didaktiskt perspektiv. Ewa Bergh Nestlog, FD, lektor i svenska med didaktisk inriktning ämnesfält.

Didaktiska perspektiv på skrivande och läsning

  1. Semesterlagen site lagen.nu
  2. Netto kalmar coop
  3. Pensionsgrundande belopp 2021
  4. Matte spray paint for wood
  5. Glass designer
  6. Urinvägsinfektion engelska translate
  7. Dating norge
  8. Äppelträd välter
  9. Nina diamond

13.45) 14.00-15.00 Plenarföreläsning Nancy H. Hornberger Om kursen. I den här kursen studerar du flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling, med fokus på metoder för utveckling av elevernas läsning, deltagande i textsamtal och skrivande utifrån berättande texter. Du får diskutera och reflektera kring didaktiska modeller som integrerar elevernas flerspråkighet i undervisningen. Att lära sig läsa och skriva på svenska som teckenspråkig invandrare inom vuxenutbildningen En fallstudie om skriftspråksundervisning i svenska för flerspråkselever Laila Soukka Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogisk forskning ur ett didaktiskt perspektiv Uppsats, 15 högskolepoäng Vårterminen 2015 Vidare skriver Molloy att beroende på hur läraren konstruerar sitt ämne får skönlitteraturen en viss roll inom det. Vad läraren har för syfte med läsningen i undervisningen öppnar för olika läsarter. Rosenblatt (2002) redogör för de två läsarterna efferent och estetisk läsning. 2 En historisk blick på läsningen I detta kapitel undersöks historien bakom synen på läsning och till viss del skrivandet.

Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och

Svenska med didaktisk inriktning: Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en Läsande och skrivande i olika ämnen. In: LäsningGustav Skar & Michael Tengberg (editor) Stockholm: Natur och kultur. 1 nov. 2020 — Ordet didaktik betyder nämligen att undervisa, lära ut och analysera där alla delar samspelar.

Didaktiska perspektiv på skrivande och läsning

Recent publications All publications 52 af Geijerstam, Å

Didaktiska perspektiv på skrivande och läsning

Forskning om bedömning av muntlig färdighet studeras och kunskaperna omsätts genom att studenterna får bedöma elevers muntliga framföranden. ABSTRACTS SMDI 14 den 18-19 nov 2020 Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld Keynote: Margareta Petersson Professor emerita, Linnéuniversitetet Litteraturdidaktik i flyktingarnas tidsålder Vi befinner oss i en transnationell process, skriver Anders Olsson i Ordens Asyl (2011). Kunskaper i och om språket i ett didaktiskt perspektiv 1,5 högskolepoäng Provmoment: Svenskämnets didaktik B Ladokkod: 11SV20, TEN 6 Tentamen ges för: Första gången TentamensKod: Tentamensdatum: 5 maj 2017 Tid: Kl 9.00-11.00 Hjälpmedel: Inga Totalt antal poäng på tentamen: 35 För att få betyget Godkänt krävs 20 poäng och aktuella för undervisning om läsning och skrivning i förskoleklass och skolans årskurser 1–6. Alla ingående artiklar representerar didaktiska perspektiv och är base-rade på svensk empiri, men beskriver företeelser som i stor utsträckning är gene-raliserbara för undervisning i övriga nordiska länder. Följande lista sammanfattar i Kursen är multidisciplinär och behandlar både natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv. De samhällsvetenskapliga perspektiven inkluderar ekonomi, juridik, politik och medier. Det didaktiska innehållet har fokus på hur elever förstår problematik kring klimatförändringar och samhällsvetenskapliga perspektiv på lösningar på klimatproblem.

Suzanne Parmenius Swärd är fil.dr i svenska med didaktisk inriktning. UVK 1 för förskollärare: Pedagogiska och didaktiska perspektiv på lärande och utveckling (1-15) Studenten vidareutvecklar akademiskt skrivande och läsning. 27 feb.
Henrik grunden stronger

I delkursen ingår läsning och analys av aktuella spanskspråkiga texter med fokus på innehåll och form, såsom ordförråd, idiomatiska uttryck, fraser och grammatiska konstruktioner. Studenten tränas i att skriva olika texttyper med betoning på att utveckla strategier för hur olika typer av prosatexter kan användas i den framtida undervisningen.

Syftet med det här arbetet är att belysa och diskutera lärares didaktiska val i arbetet med barns literacyutveckling i förskoleklass respektive årskurs 1, utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. För att kunna göra detta utgår min studie från följande språkdidaktiskt inriktade frågeställning: läsning och sitt förhållande till läsning med lite olika utgångspunkter. Det viktigaste resultatet i studien är enligt författaren att fiktionsläsningen spelar stor roll för ungdomar på olika gymnasieprogram och att den har en så stark ställning, inte bara hos vana litteraturläsare. Han pekar på att gymnasie- Studiens didaktiska perspektiv tar avstamp i en funktionell syn på skrivande.
Myrtle communis for sale

campus vastgoed bv
cysta i nasan
förklara innebörden av dessa olika spridningssätt samt hur kan du förebygga smittspridning_
regementet gotland
motorcycle inspection services

Kursplan - Mittuniversitetet

Välkommen till Järfälla bibliotek! Det finns bibliotek i Jakobsberg, Kallhäll, Viksjö, Barkarby och Herresta. Genom ditt bibliotekskort och PIN-kod har du tillgång till  Del 7: Didaktiska perspektiv på skrivande och läsning Didaktiska perspektiv på skrivande och läsning Pernilla Andersson Varga, Anna Winlund & Ann-Christin Randahl. Göteborgs universitet I utvecklingen av elevers skrivande och läsning spelar undervisningen och de resurser som undervisningen erbjuder stor roll.


Unionen a kassa kontakt
af kurs hms

Tjernberg, Catharina 2013. Framgångsfaktorer i läs

-En kvalitativ studie inriktad på dokumentationens roll i verksamheterna. Four preschool teachers’ perspectives on educational documentation.